Лінгвістичне науково-дослідне управління

29 січня 2020 року
     

Наукова діяльність

Наукова та науково-технічна діяльність у 2018 році здійснювалася за 3 науковими напрямами.

НАУКОВИЙ НАПРЯМ № 1

“ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МОУ ТА ГШ ЗСУ” (1 НДР):

НДР “Розробка концептуальних засад побудови електронної інтегрованої системи лінгвістичного інформаційного забезпечення діяльності структурних підрозділів МОУ”, шифр: “Е-Стандарт”, замовником якої є начальник Воєнно-наукового управління ГШ ЗС України.
Науково-дослідна робота “Е-Стандарт” є результатом тривалої роботи  фахівців лінгвістичного науково-дослідного центру щодо створення єдиної інтегрованої системи інформаційного забезпечення діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони України, яка була започаткована у 2012 році зі створенням електронної лінгвістичної бази даних (НДР “Е-Словник”). У результаті проведеного дослідження відповідно до поставленої мети було створено пілотний варіант електронної бази даних стандартизованої військової лексики та текстів військових стандартів. У ході роботи над створенням бази даних було проаналізовано сучасні інформаційні технології та інформаційні системи, їх розвиток. Досліджено бази даних та системи управління базами даних, які використовуються на даний час.

НАУКОВИЙ НАПРЯМ № 2
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ НАУК” (3 НДР):

НДР “Проблеми ефективності воєнно-наукового забезпечення військ (сил)” шифр: “Ієрарх”, замовником якої є начальник Воєнно-наукового управління ГШ ЗС України.

Мета роботи: на основі аналізу проблематики  ефективності воєнно-наукової діяльності (ВНД) визначення пріоритетного напряму її підвищення для забезпечення основного призначення ВН – вдосконалення  «бойових» систем (БС) «угруповання військ (сил)» як об’єктів ВН.
Об’єктом дослідження є система «воєнно-наукового забезпечення» (ВНЗ) військ (сил) як складна ергатична «система» організаційного типу, що має відповідні системні ознаки, властивості й характеристики.
Предметом дослідження є «системні» ознаки «складаної» системи ВНЗ як пріоритетні фактори ефективності об’єкту НД.
Методологічною основою дослідження є «системний підхід», основні його принципи – «максимум системної ефективності» і «оптимальність структури системи», методи їх реалізації – системний аналіз, системний синтез, методи вирішення задач аналізу й синтезу (дослідження операцій).
Науковою задачею є максимізація ефективності системи ВНЗ оптимізацією її системних параметрів.

НДР “Розробка електронного підручника та впровадження його у навчально-виховний процес Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, шифр: "Е-підручник", замовником якої є начальник Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В результаті проведеного дослідження була створена версія програми для електронних підручників з основ військового перекладу (англійська та французька мови).
У ході роботи був реалізований ряд завдань теоретичного й практичного характеру, а саме, здійснення аналізу платформ для укладання мережевих підручників, запропоновано вимоги до них як елементів системи дистанційного навчання, які найбільш відповідають сучасному стану проблем застосування комп’ютерно-мережевих технологій; окреслена можливість використання системи дистанційного навчання як мережевого додатка до традиційного очного навчального процесу.
В основу розроблення системи дистанційного навчання для створення електронного підручника покладені принципи побудови класичного підручника з основ військового перекладу. За допомогою електронного носія була вирішена проблема обсягу матеріалу, швидкого пошуку необхідної інформації. Завдяки тому, що електронний підручник належить до відкритого типу, існує можливість його безперервного поповнення та доробки.
Формат підручника дозволяє регулярно оновлюватити інформацію та вносити необхідні корегування, у перспективі кількість підручників може бути збільшена.

НДР “Розроблення автоматизованої системи моніторингу зарубіжних ЗМІ щодо висвітлення подій в Україні з метою виявлення джерел інформаційного впливу”, шифр: “Основа-М”,  замовником якої є начальник Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Розроблено компоненти системи виявлення джерел інформаційного впливу (ІВ), який здійснюється іншомовними зарубіжними ЗМІ щодо висвітлення подій в Україні.

Лінгвістичний компонент:
- створено англомовний текстовий корпус суспільно-політичної спрямованості;
- встановлено лінгвістичні елементи, які становлять інтерес для розпізнавання;
- визначено ключові блоки формування тем з властивим їм простором понять.

Алгоритмічний компонент:
- визначені методи Сентимент-аналізу, найбільш оптимальні для виконання завдань НДР, з відповідними алгоритмами машинного навчання та інструментами класифікації.
- розроблені алгоритми виявлення джерел ІВ.
- створено прототип класифікатора емоційної оцінки речень природної мови.

В ході наукового дослідження створено базову платформу з аналізу та електронного опрацювання англомовних ЗМІ на тему подій в Україні.  Лінгвістичне розпізнавання знань з предметної галузі відображає морфологічний, синтаксичний та семантичний рівні мовної системи. На етапі семантичного розпізнавання всі фрагменти тексту об’єднані в єдину логіко-семантичну структуру, обробка полягає в узагальненні та уніфікації понять, відношень та їх характеристик. 
Визначено основні особливості дискурсу іноземних ЗМІ щодо України. Так, в ході дослідження повідомлень провідних зарубіжних ЗМІ, розрахованих на англомовну аудиторію, зокрема США і країн Євросоюзу, встановлено розбіжності у поданні інформації про події в Україні та їх основних учасників. Зокрема, у статтях щодо конфлікту на Сході України проукраїнська позиція частіше властива ЗМІ США, а протилежна інтересам України позиція простежується часом у провідних європейських ЗМІ. Зокрема, такий розподіл часто властивий повідомленням європейських новинних каналів “Euronews” та “Deutschewelle”, англомовній версії “Russia today”, а також таким виданням як “Guardian”, “France 24”, та деяким іншим. 
Основні тенденції формування суспільної думки в англомовних ЗМІ на тему подій в Україні були визначені в ході опрацювання лексичного складу повідомлень і є підґрунтям для приймання системою моніторингу рішення при виконанні завдань.

LNDC